ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรในข้อที่ 1  กำหนดไว้ว่า บริษัทจะพัฒนาองค์กร บุคลากร และเครือข่ายธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็นเลิศ และต่อเนื่อง

          ประกอบแนวคิดและแนวนโยบายของท่านประธานกรรมการบริหารที่เคยมอบให้ไว้สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามพันธกิจองค์กรข้อนี้ไว้ 3 ประการด้วยกันคือ

                 ประการที่ 1   ต้องการให้มีการปรับปรุง Process การทำงานของแต่ละแผนกให้สั้นลง

                 ประการที่ 2   ให้พนักงานสามารถมองเห็นปัญหาและปรับปรุงได้ด้วยตนเอง

                 ประการที่ 3   การขยายผลไปทั่วทุกกลุ่มทำงาน

          จากเหตุผลที่มาดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและกำหนดกลยุทธ์ดำเนินการเพื่อสนองต่อพันธกิจองค์กร โดยการจัดทำโครงการนี้ใช้ชื่อว่า “โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้วยแนวคิดแบบลีนหรือ LEAN for Office Projectและบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะทำงานรวมทั้งสิ้น 5 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

  1. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดสร้างสรรค์ และเข้าร่วมกิจกรรมการเสนอนวัตกรรมและสิ่งใหม่
  2. นำกิจกรรมลีนมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับค่านิยม หรือ แผนงานหลักๆของโครงการ 3 ส่วน หรือเพื่อให้จำได้ง่ายคือ หลัก 3 ให้ ดังนี้

  • ให้ความรู้ แผนงานนี้จะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ในกระบวนการคิด แนวคิดในการระบุและกำจัดความสูญเสียในกระบวนการทำงานโดยการจัดอบรมภาคทฤษฎีให้กับพนักงานทุกคน
  • ให้เรียนรู้ แผนงานนี้จะเป็นการปูทางให้พนักงานรู้จักการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งๆขึ้นจากการปฏิบัติจริงผ่านการทำกิจกรรมที่เรียกว่า Small Group Activity
  • ให้โอกาส แผนงานนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงาน ความสำเร็จของตนและทีมงานนำไปสู่มาตรฐานการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการประกวดผลงานที่เรียกว่า LEAN Show and Share